top of page

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(dalej: „Regulamin”)

 

§ 1.

Definicje

1. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają znaczenie nadane im poniżej:

a) „e-Konsultacje” – usługa świadczona przez Usługodawcę w sposób elektroniczny lub przez telefon polegająca na sesji terapeutycznej. E-Konsultacje odbywają się grupowo lub indywidualnie w zależności od wyboru Klienta;

b) „Serwis internetowy” – serwis mieszczący się pod adresem https://www.kontaktzero.pl/, którego właścicielem jest Usługodawca;

c) „Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zamówienia usługi w Serwisie internetowym; Klientem jest zarówno przedsiębiorca jak i konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego;

d)„Usługodawca” – Małgorzata Górecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Górecka z miejscem wykonywania działalności w Warszawie przy ulicy Dolnej 11 lok. 123 NIP: 5213344677, REGON: 365921183;

e) „Umowa o świadczenie usługi e-Konsultacji” – umowa o świadczenie usługi e-Konsultacji zawierana między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego, na podstawie której Usługodawca zobowiązany jest do wsparcia psychologicznego Klienta w wymiarze czasu wskazanym na Stronie, a Klient do zapłaty ceny.

2. Regulamin określa w szczególności:

a) zasady korzystania przez Klientów ze Serwisu internetowego;

b) zasady i tryb zawierania Umów o świadczenie usługi e-Konsultacji za pośrednictwem Serwisu internetowego;

c) zasady realizacji Umowy o świadczenie usługi e-Konsultacji;

d) zasady i tryb rozpatrywania reklamacji.

 

§ 2.

Warunki techniczne

1. Jeżeli Klient chce za pomocą Serwisu internetowego zawrzeć Umowę na świadczenie usług e-Konsultacji, to powinien on spełnić następujące warunki techniczne:

a) posiadać urządzenie końcowe z dostępem do sieci internet;

b) korzystać z aktualnej przeglądarki internetowej np. Chrome, Opera, Mozilla;

c) posiadać aktywne konto email;

d) posiadać aktywny numer telefonu komórkowego.

2. Przeglądanie Serwisu internetowego jest bezpłatne.

 

§ 3.

Sposób zawarcia Umowy o świadczenie usługi e-Konsultacji

1. Klient może zawrzeć Umowę o świadczenie usług e-Konsultacji przez Stronę internetową z wykorzystaniem zakładki „Rezerwacja online”.

2. Klient może złożyć zawrzeć Umowę o świadczenie usług e-Konsultacji bez rejestracji.

3. Klient ma możliwość wyboru jednej z konsultacji:

a) pojedynczej, indywidualnej e-Konsultacji 50 minut;

b) dostęp do cyklu 10 konsultacji 90 minut każda, odbywających się w z góry zdefiniowanych terminach.

4. Klient wybiera datę e-Konsultację i dodaje ją do koszyka.

5. W momencie zawarcia Umowy o świadczenie usługi e-Konsultacji Klient powinien podać następujące dane:

a) imię i nazwisko;

b) adres zamieszkania;

c) adres e-mail.

6. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę, to w momencie zawierania Umowy o świadczenie usługi e-Konsultacji, poza danymi wskazanymi powyżej, powinien podać nazwę działalności, adres działalności oraz NIP.

7. Klient może również uzupełnić opcjonalne uwagi do zamówienia.

8. Klient może wybrać ilość indywidualnych e-Konsultacji, które zamawia.

9. Zawarcie Umowy o świadczenie usługi e-Konsultacji następuje w momencie złożenia przez Klienta przycisku  Zapłać. Termin e-Konsultacji jest automatycznie potwierdzony po opłaceniu zamówienia.

10. Po zawarciu Umowy o świadczenie usługi e-Konsultacji, zamówienie jest przyjęte do realizacji.

11. Klient przed zawarciem Umowy o świadczenie usługi e-Konsultacji powinien zapoznać się z treścią Regulaminu oraz zaznaczyć, że zgadza się na postanowienia Regulaminu. 

12. Klient na podany przez siebie adres e-mail otrzymuje potwierdzenie zawarcia Umowy o świadczenie usługi e-Konsultacji.

13. Klient nie może zawrzeć Umowy o świadczenie usługi e-Konsultacji pod pseudonimem lub anonimowo.

 

§ 4.

Zasady korzystania ze Serwisu internetowego

1. Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez wysyłanie takich treści za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie internetowym.

2. Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu internetowego, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby trzecie.

3. Klient może informować Usługodawcę o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Serwisu internetowego.

4. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu internetowego.

 

§ 5.

Płatności i ceny

1. Cena za świadczenie danej usługi e-Konsultacje jest uwidoczniona w Serwisie internetowym.

2. Płatność za e-Konsultacje następuje z góry.

3. Klient w przypadku wyboru świadczenia usługi e-Konsultacji online ponosi koszt dostępu do sieci Internet.

4. Klient w przypadku wyboru świadczenia usługi e-Konsultacji telefoniczne ponosi koszt połączenia telefonicznego według taryfy operatora.

5. Za e-Konsultację można zapłacić w następujący sposób:

a) szybkim przelewem za pośrednictwem systemu Przelewy24;

b) Blikiem;

c) kartą płatniczą.

6. Ceny podane w Serwisie internetowym są cenami brutto – tzn. zawierają podatek VAT i inne obciążenia podatkowe.

7. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Usługodawcę faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta podczas rezerwacji terminu e-Konsultacji.

8. Płatności w systemie Przelewy24 obsługiwana jest przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068 wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł, wpłacony w całości.

 

§ 6.

Wykonanie e-Konsultacji

1. Klient w Serwisie Internetowym ma możliwość skorzystania z usługi e-Konsultacji.

2. E-konsultacja polega na udzieleniu przez Usługodawcę wsparcia psychologicznego w oparciu o psychoedukację oraz narzędzia psychoterapeutyczne i coachingowe.

3. E-konsultacje mogą być:

a) indywidulane, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta;

b) grupowe – w grupach do 10 osób, które pozwalają na uwzględnienie potrzeb wszystkich uczestników.

4. Po opłaceniu e-Konsultacji Klient otrzyma od Usługodawcy wiadomość e-mail z potwierdzeniem rezerwacji oraz informację o terminie e-Konsultacji. 

5. Usługodawca w celu realizacji Umowy o świadczenie usługi e-Konsultacji będzie porozumiewał się z Klientem mailowo z wykorzystaniem adresu e-mail wskazanego przez Klienta przy dokonywaniu rezerwacji e-Konsultacji.

6. E-Konsultacje indywidulane odbywają się według wyboru Klienta:

telefonicznie – Klient dzwoni do Usługodawcy na własny koszt zgodny z taryfą jego operatora;

online – za pośrednictwem aplikacji Skype lub innej aplikacji dostępnej online po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony. Usługodawca przesyła Klientowi wszelkie niezbędne informacje potrzebne do uczestniczenia w E-konsultacji.

7. E-Konsultacje grupowe odbywają się online – za pośrednictwem aplikacji Skype lub innej aplikacji dostępnej online po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony.

8. Klient zobowiązany jest do zapewnienia sobie odpowiedniego, spokojnego otoczenia do odbycia e-Konsultacji.

9. W przypadku e-Konsultacji grupowych, Klient nie ma prawa do zmiany terminu konsultacji.

 

§ 7.

Odstąpienie od umowy

1. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od realizacji e-Konsultacji, gdy Umowa o świadczenie usługi e-Konsultacji dotyczy umowy:

a) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) na dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. W pozostałych przypadkach Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi e-Konsultacji.

3. Informacja dotycząca prawa do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług e-Konsultacji wraz z formularzem odstąpienia, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. W przypadku odstąpienia przez Klient od Umowy o świadczenie usług e-Konsultacji, Usługodawca zwraca mu kwotę pomniejszoną proporcjonalnie o ilość e-Konsultacji, w których Klient mógł uczestniczyć.

 

§ 8.

Dane osobowe

Informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się w Polityce Prywatności.

 

§ 9.

Reklamacje

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług bez wad.

2. Klient ma prawo do składania reklamacji.

3. Reklamację mogę być składane na adres prowadzenia działalności Usługodawcy lub adres e-mail: info@kontaktzero.pl

4. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. . Brak odpowiedzi na reklamację w tym terminie uznaje się za uznanie reklamacji.

5. W celu ułatwienia realizacji reklamacji, reklamacja może zawierać:

a) numer zamówienia;

b) imię i nazwisko Klienta;

c) nagłówek „reklamacja”;

d) adres e-mail podany podczas składania zamówienia na e-Konsultację.

6. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na papierze lub innym trwałym nośniku, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

8. Jeśli Klient stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Usługodawcę. Klient może jednocześnie określić swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą.

 

§ 10.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

1. Klient ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń.

2. Klient ma prawo do:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego w związku z zawarciem umowy z Usługodawcą;

b) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.

3. Klient może uzyskać szczegółowe informacje o sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na stronie UOKIK pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/.

4. Klient może, w celu rozstrzygnięcia sporów z Usługodawcą, skorzystać z platformy ODR, która mieści się pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

 

§ 11.

Kontakt ze Usługodawcą

Klient może skontaktować się z Usługodawcą:

1. pod numerem telefonu: 500 307 755

2. mailowo pod adresem: info@kontaktzero.pl

 

§ 12.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 2.12.2020.

2. Regulamin znajduje się pod adresem https://www.kontaktzero.pl/regulamini każdy Klient w każdym momencie ma do niego wgląd.

3. Usługodawca na prośbę Klienta udostępnia mu Regulamin w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail.

 

 

 

Załącznik nr 1

Informacja o odstąpieniu od Umowy na świadczenie usługi e-Konsultacji

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy na świadczenie usługi e-Konsultacji.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Dane kontaktowe znajdują się Regulaminie.

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres info@kontaktzero.pl Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam zamówienie na adres info@kontaktzero.pl niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli otrzymali Państwo od jakieś produkty w prezencie, to prosimy również o ich zwrot.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 _________________, dnia _________________ roku

 

____________

____________

____________

____________

(dane klienta)

 

 

 

 

Małgorzata Górecka

ul. Dolna 11 lok. 123

00-775 Warszawa

 

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 

Ja niżej podpisany informuję o moimi odstąpieniu od umowy na świadczenie usługi e-Konsultacji z dnia _______________.

 

 

 

 

 

_________________________

bottom of page